ALGEMENE VOORWAARDEN PRINS HOUTHANDEL

Artikel 1 Algemeen

 1. Onder “verkoper” wordt verstaan de besloten vennootschap Sloop- he Handelsbedrijf J.W. Prins en Zoon B.V. gevestigd te Purmerend, tevens handelend onder de naam Prins Houthandel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 36028373 en alle hiermee gelieerde (rechts-) personen/of ondernemingen, alsmede haar rechtsopvolgers.
 2. Onder “koper” wordt verstaan iedere (rechts)persoon, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt verstaan hout-, plaat- en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord alsmede de door of namens verkoper geleverde diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van, alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Indien blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet en/of de redelijkheid en billijkheid blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Prijsaanbiedingen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen of leges van overheidswegen.
 3. Verkoper mag steeds de prijsstijgingen aan de koper doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan doordat omzetbelasting, leges, grondstofkosten of de kosten van verpakkingsmaterialen zijn gestegen.
 4. Gegevens vermeld in de door verkoper verstrekte afbeeldingen, stalen, kleurenwaaiers, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden verkoper niet en dienen slechts ter indicatie.
 5. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.
 6. Alle adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen worden door de verkoper naar beste vermogen verstrekt, doch geheel vrijblijvend, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor verkoper uit voortvloeit. Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van goederen voor elke individuele toepassing door koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van goederen. Zelfs niet indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt.
 7. Koper is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot de door koper opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.

 

Artikel 4 Totstandkoming

 1. Een bindende overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding met inbegrip van aanvaarding per e-mail, respectievelijk bevestiging van de opdracht door verkoper dan wel daadwerkelijke uitvoering gegeven door verkoper aan de opdracht van koper.
 2. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van koper voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van verkoper, houden een nieuwe aanbieding in en binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 4. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van koper vooraf zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Artikel 5 Levering en risico

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van verkoper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van koper.
 3. In afwijking van lid 1 van dit artikel komt het molestrisico steeds ten laste van koper.
 4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, zowel kwantitatief als kwalitatief, niet (tijdige) aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van koper.
 5. Bij levering franco is verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, c.q. het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Koper is verplicht zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de goederen dienen te worden gelost. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 6. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden doordat de leverancier van verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper koper een alternatief aanbieden. Indien koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dan niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.

 

Artikel 6 Levertijden

 1. De levertijden worden in overleg bepaald, echter de door verkoper opgegeven leverdata en/of tijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering en scheppen uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, de ontvangst en/of betaling van goederen te weigeren, noch om schadevergoeding te vorderen.
 3. Verkoper is gerechtigd in delen te leveren. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijnen opgeven.

 

Artikel 7 Retourleveringen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd. Indien de goederen geretourneerd kunnen worden, worden hiervoor kosten in rekening gebracht welke op te vragen zijn bij verkoper.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

Artikel 8 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden zoals opgenomen in de overeenkomst, indien niets is afgesproken dient vooraf dan wel uiterlijk bij aflevering van de goederen/het geleverde te worden betaald. De betaaltermijn is een fatale termijn, bij verstrijken waarvan koper in verzuim is.
 2. Alle aan koper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Het is koper niet toegestaan betalingen van facturen op te schorten.
 3. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen in gebreke is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde, vervallen en niet-vervallen, terstond opeisbaar.
 4. Bij niet tijdige betaling is koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag per maand dat koper met betaling in verzuim is, waarbij een deel van de maand als een hele maand wordt gerekend, ingaande op de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
 5. Indien verkoper door het verzuim van koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €500,00.
 6. Door koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 7. Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl, indien anders was overeengekomen, over de verdere levering vooruit betaling kan worden geëist.

 

Artikel 9 Controle en reclame

 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
 2. Koper dient het geleverde binnen 48 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien koper het gebrek niet 48 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper schriftelijk heeft gemeld.
 3. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 8 dagen nadat koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 4. Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
 5. Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan verkoper te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht.
 6. Reclames geven koper geen recht om ontbinding van de overeenkomt te vorderen of om zijn betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten dan wel uit te stellen, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Artikel 10 Kwaliteit

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd.
 2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van verkoper zijn, accepteert verkoper geen aansprakelijkheid. Koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
 3. Eventuele garanties van de leverancier/fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan koper; de aanspraken van koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Koper onderkent dat hout een natuurproduct is en zodanig onderhevig is aan temperatuur en vochtwisselingen, waarbij enige uitzetting en of krimp gebruikelijk is. Het hout kan kleurverschillen en/of oneffenheden hebben, welke verwacht kunnen worden bij een natuurproduct. In deze gevallen is er nadrukkelijk geen sprake van een gebrekkig product. Verkoper is hiervoor niet aansprakelijk.
 2. Verkoper kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een eventuele onjuiste toepassing en/of verwerking van het geleverde door koper c.q. door derden.
 3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar nadrukkelijk niet uitsluitend) winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper word uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien er voor de aansprakelijkheid van verkoper geen verzekeringsdekking bestaat is de totale aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde over de periode in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze laatste beperking geldt niet in geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van verkoper ingevolge deze bepalingen wordt uitgesloten, dan wordt eveneens de eventuele aansprakelijkheid van ondergeschikten en hulppersonen die bij de overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn uitgesloten.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen het geleverde, alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door koper met inbegrip van rente en kosten, genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij koper aanwezig zijn terug te nemen, indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en /of gebouwen ter inspectie van de zeken en/of uitoefening van de rechten van verkoper.
 4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door verkoper zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsstoringen bij en wanprestaties van toeleveranciers, bemiddelaars, vervoerders, afladers en andere derden die betrokken zijn bij de levering van goederen aan verkoper. Ook wordt onder overmacht verstaan een niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door verkoper als gevolg van brand, waterschade, milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, vertraging (her)levering toeleverancier, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper, of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 14 Ontbinding en annulering

 1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks een schriftelijke sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn om alsnog na te komen, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder-curatele stelling of liquidatie van de onderneming van koper, is verkoper gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 8 van deze voorwaarden. De over en weer bestaande vorderingen worden hiermee direct opeisbaar.
 2. Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te geven om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 3. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Verkoper heeft steeds eerst recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.

 

Artikel 15 Privacy

 1. Alle gegevens die koper aan verkoper verstrekt worden door verkoper zo lang als nodig is en wettelijk is toegestaan bewaard.
 2. Indien dat nodig is voor verkoper, dan kan verkoper bepaalde gegevens verstrekken aan een of meerdere van haar partners die betrokken zijn bij verkoper. Verkoper is in dat geval contractueel met deze partners overeengekomen dat zij de gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (verkoop producten) en dat zij de gegevens geheim dienen te houden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, tenzij verkoper het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank

 

Versie d.d. november 2022

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.prinshouthandel.nl, zijn beschikbaar op het bedrijf te Purmerend en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.